Genre
 
 Actebia
 Agrotis
 Anaplectoides
 Axylia
 Cerastis
 Chersotis
 Diarsia
 Dichagyris
 Ectopatria
 Epilecta
 Epipsilia
 Eugnorisma
 Eurois
 Euxoa
 Graphiphora
 Lycophotia
 Naenia
 Noctua
 Ochropleura
 Opigena
 Peridroma
 Polia
 Rhyacia
 Spaelotis
 Xestia

Copyright ©